وقتی هنوز کلی چیز هست که نمیدونم،چجوری احساس ارزشمندی کنم؟

ویدئو را تا انتها ببین
و
بهای آن،شتراک گذاشتن آنچه از این فایل یادگرفته ای با دیگران،در کامنت ها میباشد
تا افراد بسیاری بتوانند از زاویه ی نگاه تو با مفهوم این فایل آشنا بشوند
نوشتهٔ پیشین
بهترین واکنش وقتی دیگران رفتارشان تغییر میکند
نوشتهٔ بعدی
آیا نمیتوانی واکنش درست را در لحظه نشان بدهی؟
فهرست