گزارش جلسه ی ششم دوره ی فرمانروای ذهن

باورهای بنیادین

فرض کن یک لشکر ۱۰٫۰۰۰ نفری از سربازان ورزیده و تازه نفس به تو حمله کرده است.

برای مقابله با این سربازان قوی و قدرتمند بنظرت منطقی تر این است که به تنهایی اقدام کنی و یا منطقی تر این است که با یک لشکر ۱۰۰٫۰۰۰ هزار نفری بخواهی که در مقابلشان ایستادگی کنی؟

ایا اگر تو با یک لشگر ۱۰۰٫۰۰۰ نفری بخواهی که به انها حمله کنی،میتوانند در مقابل تو مقاومت کنند؟

نه نمیتوانند!

و البته به احتمال زیاد اتفاقی که می افتد این است که آن لشگر ۱۰٫۰۰۰ نفری وقتی میبیند که تعداد سربازان تو ۱۰ برابر بیشتر از آنها است،از حمله منصرف میشود و قلمروی تو را ترک میکند.

این لشکر ۱۰۰٫۰۰۰ نفری که به کمک تو در نبردهای مختلف زندگیت میآید،باورهای بنیادین تو است.

این باورها است  که تعیین میکند تو در چه مدت زمانی بتوانی پیروز بشوی (در نبرد های زندگی بای دیفالت تو همیشه پیروز خواهی شد این را هرگز فراموش نکن) و با چه میزان تلفاتی پیروز بشوی و حتی این باورهای تو هستند که تعیین میکنند که ایا تو بتوانی غنیمت جنگی هم برای خود داشته باشی یا نه و اگر بله ، به میزان آن چقدر باشد.

پس هرگز از اهمیت باورهای بنیادینت غافل نشو.

تفاوت بین میزان موفقیت دو انسان به تحصیلات و به ثروت و دارایی  و پارتی و … آنها نیست بلکه به توانایی آنها در کنترل ذهنشان برمیگردد و اینکه تو چه میزان بتوانی در فرایند کنترل ذهنت پیروز بشوی ، به باورای بنیادین تو درباره ی خودت ،جهان هستی،خداوند و باورهای مخصوصی که در برخورد با تضاد های مختلف در خودت ایجاد کرده ای ،برمیگردد.

در این جلسه ۱۰ باور بنیادین را به تو آموزش داده ام و تمرین هایی را ارائه داده ام که بتوانی این باورهای بنیادین را در وجودت قوی کنی.

و این مژده را به تو میدهم که زمانی که این ده باور بنیادین در وجود تو قوی بشود دیگر کمتر چالش و تضادی در زندگی ات میتواند تو را از پای درآورد و بر تو مسلط بشود.

چون هیچ لشگر ۱۰٫۰۰۰ نفری ای توان مقابله با لشگر ۱۰۰٫۰۰۰ نفری را ندارد.

دراین فایل درباره ی آنچه که در جلسه ی ششم دوره ی فرمانروای ذهن آموزش داده شد،صحبت کردم و گزارشی مختصر از این جلسه ارائه دادم.

نوشتهٔ پیشین
وقتی احساس لیاقت و توانمندی به زندگیت بازمیگردد
نوشتهٔ بعدی
بهترین راه حل احساس ناکافی بودن
فهرست