گزارش جلسه ی پنجم دوره ی فرمانروای ذهن

بازسازی خرابی ها

فرض کنید که در منطقه ای طوفانی سهمگین آمده و عبور کرده است.

حالا،در شرایطی که طوفان گذر کرده است مردم آن منطقه چکار میکنند؟

آنها شروع به بررسی میزان خسارت ها و و شدت خرابی ها میکنند تا بتوانند خرابی ها را اصلاح کنند .

در ضمن با توجه به درسهایی که از این طوفان گرفته اند متوجه میشوند که چه چیزهایی را باید اصلاح و تقویت کنند تا در طوفان بعدی بتوانند میزان خسارت ها را کم کنند و به صفر برسانند.

در خصوص برخورد ما با تضاد ها هم دقیقا همین اتفاق باید رخ بدهد.

مراحل قبلی را پشت سرگذاشته ایم تا بتوانیم به صورت درست و اصولی به این مرحله برسیم،مرحله ای که باید خودمان را بررسی و واکاوی کنیم تا موانع درونیمان را شناسایی کنیم،نقاط قوتمان را بشناسیم و خودمان را بخاطرشان تحسین کنیم و در ضمن به آنها راضی نشویم و بخواهیم که بهتر بشوند.(چون همیشه همه چیز میتواند بهتر بشود)

هر تضاد یا چالشی که ما در زندگی با آن برخورد میکنیم،میخواهد درسی به ما بدهد و میخواهد آگاهی ای را به ما یاداوری کند.

اگر آن درس را در برخورد با تضادها یاد نگیریم و بخواهیم سرسری از آن عبور کنیم،اینگونه نیست که این ماجرا به خوبی  و خوشی ختم به خیر بشود،بلکه اتفاقی که میافتد این است که آن تضاد به مدل های مختلف آنقدر در زندگی ما تکرار میشود تا ما بالاخره مجبور بشویم و درسی را که باید بگیریم،در آن صورت است که آن تضاد از زندگی ما میرود.

 

دراین فایل درباره ی آنچه که در جلسه ی پنجم دوره ی فرمانروای ذهن آموزش داده شد،صحبت کردم و گزارشی مختصر از این جلسه ارائه دادم.

نوشتهٔ پیشین
بررسی و واکنش به مصاحبه ی احد عظیم زاده ۱
نوشتهٔ بعدی
چرا نباید درددل کنیم….
فهرست