فرم همکاری

آیا در حال حاضر شاغل هستید؟
در صورت مهارت در نرم افزار یا اپلیکیشنی خاص ، لطفا با جزئیات بنویسید.
آیا علاقمند به تولید محتواهای جذاب و سرگرم کننده و خلاقانه هستید؟
آیا امکان حضور در مکان های عمومی برای ضبظ محتوا را دارید؟(به عنوان پشت دوربین)