نمایش یک نتیجه

فیلم کوتاه (لبِآرت) رهایم کن

حتما این ضرب المثل را شنیده ای که میگوید: شنیدن ، کی بود مانند دیدن. ما فقط مفاهیم آموزشی را میشنویم و به گوشمان میخورد.حال چه اتفاقی میافتاد اگر میتوانستیم آن مفهوم را به چشم ببینیم و احساسش کنیم بدون آنکه نیاز داشته باشیم،خودمان در زندگی واقعیمان تجربه اش کنیم؟
23
49,000 تومان

بهترین پکیج آموزشی در حوزه موفقیت و رشد فردی