نمایش یک نتیجه

دوره خلق رابطه رویایی

خلق رابطه رویایی
اجرا کردن و عمل کردن به دوره را در دستور کار خودت قرار بده و عجله ای نداشته باش اجازه بده تا در زمان مناسب اتفاقات برای تو رخ بدهد و با عجله داشتن باعث نارس شدن میوه ی وجودت نشو
13
598,000 تومان