هرگونه فکری را که مانعی سر راه رسیدن به خواسته ام بیابم،با قدرت از ذهنم پاک میکنم(فکری دیگر را جایگزین میکنم)

در این جلسه در خصوص عامل به شدت مهمی برایت توصیح داده ام که یکی از عوامل اصلی رسیدن یا نرسیدن تو به رابطه ی رویایی ات میباشد.

آنچه از این جلسه آموختی را در قسمت کامنت ها بنویس
با انجام این کار ذهنت را مجبور به فعالیت میکنی و با درگیر شدن بیشتر ذهنت در پروسه ی آموزش،بیشتر یادخواهی گرفت
(هرجا سوالی برایت پیش آمد ،میتوانی در قسمت نظرات همین جلسه،سوالت را بپرسی)

دیدگاهتان را بنویسید